مجتمع انفورماتیک بین الملل
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خود را وارد نمایید.
نمره قبولی در آزمون 14 از 20 میباشد .
شروع: 1400/11/02 ساعت 15:45 - پایان: 1400/11/02 ساعت 16:05
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خود را وارد نمایید.
نمره قبولی در آزمون 14 از 20 میباشد .
شروع: 1400/11/02 ساعت 14:30 - پایان: 1400/11/02 ساعت 14:45
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خود را وارد نمایید.
نمره قبولی در آزمون 14 از 20 میباشد .
شروع: 1400/11/02 ساعت 15:00 - پایان: 1400/11/02 ساعت 15:15
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خود را وارد نمایید.
نمره قبولی در آزمون 14 از 20 میباشد .
شروع: 1400/11/03 ساعت 14:00 - پایان: 1400/11/03 ساعت 14:15
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خود را وارد نمایید.
نمره قبولی در آزمون 14 از 20 میباشد .
شروع: 1400/11/03 ساعت 14:30 - پایان: 1400/11/03 ساعت 14:45
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خود را وارد نمایید.
نمره قبولی در آزمون 14 از 20 میباشد .
شروع: 1400/11/04 ساعت 14:30 - پایان: 1400/11/04 ساعت 14:45
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خود را وارد نمایید.
نمره قبولی در آزمون 14 از 20 میباشد .
شروع: 1400/11/04 ساعت 14:00 - پایان: 1400/11/04 ساعت 14:15
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خود را وارد نمایید.
نمره قبولی در آزمون 100 از 140 میباشد .
شروع: 1400/10/21 ساعت 12:00 - پایان: 1400/10/21 ساعت 14:00
مشاهده نتیجه آزمون
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خود را وارد نمایید.
نمره قبولی در آزمون 14 از 20 میباشد .
شروع: 1400/11/02 ساعت 16:49 - پایان: 1400/11/09 ساعت 23:59
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خود را وارد نمایید.
نمره قبولی در آزمون 14 از 20 میباشد .
شروع: 1400/11/02 ساعت 16:51 - پایان: 1400/11/09 ساعت 23:59
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خود را وارد نمایید.
نمره قبولی در آزمون 14 از 20 میباشد .
شروع: 1400/11/03 ساعت 16:32 - پایان: 1400/11/09 ساعت 23:59
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خود را وارد نمایید.
نمره قبولی در آزمون 14 از 20 میباشد .
شروع: 1400/11/03 ساعت 16:32 - پایان: 1400/11/09 ساعت 23:59
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خود را وارد نمایید.
نمره قبولی در آزمون 14 از 20 میباشد .
شروع: 1400/11/04 ساعت 15:47 - پایان: 1400/11/10 ساعت 23:59
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خود را وارد نمایید.
نمره قبولی در آزمون 14 از 20 میباشد
شروع: 1400/11/04 ساعت 15:47 - پایان: 1400/11/10 ساعت 23:59
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خود را وارد نمایید.
نمره قبولی در آزمون 14 از 20 میباشد .
شروع: 1400/11/03 ساعت 10:58 - پایان: 1400/11/09 ساعت 23:59
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر