مجتمع انفورماتیک بین الملل
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خو را وارد نمایید.
نتایج آزمون یک ساعت بعد از پایان آزمون در قسمت نتایج آزمون قابل مشاهده است.
شروع: 1399/06/29 ساعت 18:00 - پایان: 1399/06/29 ساعت 18:15
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خو را وارد نمایید.
نتایج آزمون یک ساعت بعد از پایان آزمون در قسمت نتایج آزمون قابل مشاهده است.
شروع: 1399/06/29 ساعت 18:30 - پایان: 1399/06/29 ساعت 18:45
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خو را وارد نمایید.
نتایج آزمون یک ساعت بعد از پایان آزمون در قسمت نتایج آزمون قابل مشاهده است.
شروع: 1399/06/29 ساعت 19:00 - پایان: 1399/06/29 ساعت 19:15
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خو را وارد نمایید.
نتایج آزمون یک ساعت بعد از پایان آزمون در قسمت نتایج آزمون قابل مشاهده است.
شروع: 1399/06/31 ساعت 18:00 - پایان: 1399/06/31 ساعت 18:30
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خو را وارد نمایید.
نتایج آزمون یک ساعت بعد از پایان آزمون در قسمت نتایج آزمون قابل مشاهده است.
شروع: 1399/06/31 ساعت 18:30 - پایان: 1399/06/31 ساعت 18:45
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خو را وارد نمایید.
نتایج آزمون یک ساعت بعد از پایان آزمون در قسمت نتایج آزمون قابل مشاهده است.
شروع: 1399/07/02 ساعت 18:00 - پایان: 1399/07/02 ساعت 18:15
لطفا جهت ورود به آزمون کد ملی خو را وارد نمایید.
نتایج آزمون یک ساعت بعد از پایان آزمون در قسمت نتایج آزمون قابل مشاهده است.
شروع: 1399/07/02 ساعت 18:30 - پایان: 1399/07/02 ساعت 18:45
مشاهده نتیجه آزمون
لطفا جهت ورود به نتایج آزمون کد ملی خو را وارد نمایید.
حداقل نمره قبولی 14 از 20 میباشد.
افرادی که حداقل نمره قبولی را کسب نکرده اند منتظر اعلام تاریخ جدید برای برگذاری آزمون طی 3 روز آینده باشد.
شروع: 1399/06/22 ساعت 20:00 - پایان: 1399/12/29 ساعت 23:59
لطفا جهت ورود به نتایج آزمون کد ملی خو را وارد نمایید.
حداقل نمره قبولی 14 از 20 میباشد.
افرادی که حداقل نمره قبولی را کسب نکرده اند منتظر اعلام تاریخ جدید برای برگذاری آزمون طی 3 روز آینده باشد.
شروع: 1399/06/22 ساعت 19:00 - پایان: 1399/12/29 ساعت 23:59
لطفا جهت ورود به نتایج آزمون کد ملی خو را وارد نمایید.
حداقل نمره قبولی 14 از 20 میباشد.
افرادی که حداقل نمره قبولی را کسب نکرده اند منتظر اعلام تاریخ جدید برای برگذاری آزمون طی 3 روز آینده باشد.
شروع: 1399/06/22 ساعت 19:00 - پایان: 1399/12/29 ساعت 23:59
لطفا جهت ورود به نتایج آزمون کد ملی خو را وارد نمایید.
حداقل نمره قبولی 14 از 20 میباشد.
افرادی که حداقل نمره قبولی را کسب نکرده اند منتظر اعلام تاریخ جدید برای برگذاری آزمون طی 3 روز آینده باشد.
شروع: 1399/06/24 ساعت 19:00 - پایان: 1399/12/29 ساعت 23:59
لطفا جهت ورود به نتایج آزمون کد ملی خو را وارد نمایید.
حداقل نمره قبولی 14 از 20 میباشد.
افرادی که حداقل نمره قبولی را کسب نکرده اند منتظر اعلام تاریخ جدید برای برگذاری آزمون طی 3 روز آینده باشد.
شروع: 1399/06/24 ساعت 19:00 - پایان: 1399/12/29 ساعت 23:59
لطفا جهت ورود به نتایج آزمون کد ملی خو را وارد نمایید.
حداقل نمره قبولی 14 از 20 میباشد.
افرادی که حداقل نمره قبولی را کسب نکرده اند منتظر اعلام تاریخ جدید برای برگذاری آزمون طی 3 روز آینده باشد.
شروع: 1399/06/26 ساعت 19:00 - پایان: 1399/12/29 ساعت 23:59
لطفا جهت ورود به نتایج آزمون کد ملی خو را وارد نمایید.
حداقل نمره قبولی 14 از 20 میباشد.
افرادی که حداقل نمره قبولی را کسب نکرده اند منتظر اعلام تاریخ جدید برای برگذاری آزمون طی 3 روز آینده باشد.
شروع: 1399/06/26 ساعت 19:00 - پایان: 1399/12/29 ساعت 23:59
شروع: 1399/06/22 ساعت 19:00 - پایان: 1399/12/29 ساعت 23:59
شروع: 1399/06/26 ساعت 19:00 - پایان: 1399/12/29 ساعت 23:59
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر