موسسه آموزش عالی فاضل
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
آزمون آنلاین شماره 1 ( مرور آزمونهای 1تا 4 حضوری)
شروع: 1397/03/11 ساعت 08:00 - پایان: 1397/03/13 ساعت 14:00
آزمون آنلاین شماره 2 ( مرور آزمونهای 5تا 8 حضوری)
شروع: 1397/04/15 ساعت 08:00 - پایان: 1397/04/17 ساعت 12:00
آزمون آنلاین شماره 3 ( مرور آزمونهای 14 تا 19 حضوری)
شروع: 1397/06/02 ساعت 08:00 - پایان: 1397/06/04 ساعت 15:00
آزمون آنلاین شماره 4 ( مرور آزمونهای 20 تا 25 حضوری)
شروع: 1397/07/21 ساعت 08:00 - پایان: 1397/07/23 ساعت 14:00
آزمون جامع
شروع: 1397/08/18 ساعت 08:00 - پایان: 1397/08/20 ساعت 12:00
آزمون جامع
شروع: 1397/09/05 ساعت 08:00 - پایان: 1397/09/06 ساعت 14:30
مشاهده نتیجه آزمون
آزمون آزمایشی مرحله اول از آزمونهای آمادگی وکالت97
شروع: 1397/03/11 ساعت 14:00 - پایان: 1397/11/30 ساعت 23:59
آزمون آزمایشی مرحله دوم از آزمونهای آمادگی وکالت97
شروع: 1397/04/17 ساعت 14:00 - پایان: 1397/11/29 ساعت 23:59
آزمون آزمایشی مرحله سوم از آزمونهای آمادگی وکالت97
شروع: 1397/06/04 ساعت 14:00 - پایان: 1397/11/29 ساعت 23:59
آزمون آزمایشی مرحله چهارم از آزمونهای آمادگی وکالت97
شروع: 1397/07/23 ساعت 14:00 - پایان: 1397/11/29 ساعت 23:59
آزمون آزمایشی مرحله پنجم از آزمونهای آمادگی وکالت97
شروع: 1397/08/20 ساعت 14:00 - پایان: 1397/11/30 ساعت 23:59
آزمون آزمایشی مرحله ششم از آزمونهای آمادگی وکالت97
شروع: 1397/09/06 ساعت 14:30 - پایان: 1397/11/30 ساعت 23:59
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر