موسسه آموزش عالی فاضل
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
شروع: 1398/06/29 ساعت 20:00 - پایان: 1398/06/31 ساعت 20:00
شروع: 1398/06/29 ساعت 20:00 - پایان: 1398/07/09 ساعت 23:00
شروع: 1398/06/29 ساعت 20:00 - پایان: 1398/06/30 ساعت 20:00
شروع: 1398/06/29 ساعت 20:00 - پایان: 1398/06/30 ساعت 20:00
شروع: 1398/06/29 ساعت 20:00 - پایان: 1398/06/30 ساعت 20:00
شروع: 1398/07/04 ساعت 22:00 - پایان: 1398/07/06 ساعت 22:00
شروع: 1398/07/04 ساعت 22:00 - پایان: 1398/07/06 ساعت 22:00
شروع: 1398/07/04 ساعت 22:00 - پایان: 1398/07/06 ساعت 22:00
شروع: 1398/07/04 ساعت 22:00 - پایان: 1398/07/06 ساعت 22:00
شروع: 1398/07/04 ساعت 22:00 - پایان: 1398/07/06 ساعت 22:00
مشاهده نتیجه آزمون
مشاهده نتیجه آزمون عمران- محاسبات محدوده مباحث 25 درصد
شروع: 1398/06/18 ساعت 10:00 - پایان: 1398/07/30 ساعت 12:00
مشاهده نتیجه آزمون عمران- نظارت محدوده مباحث 25 درصد
شروع: 1398/06/18 ساعت 10:00 - پایان: 1398/07/30 ساعت 12:00
مشاهده نتیجه آزمون عمران- اجرا محدوده مباحث 25 درصد
شروع: 1398/06/18 ساعت 10:00 - پایان: 1398/07/30 ساعت 12:00
مشاهده نتیجه آزمون تاسیسات مکانیکی- نظارت و طراحی محدوده مباحث 25 درصد
شروع: 1398/06/18 ساعت 10:00 - پایان: 1398/07/30 ساعت 12:00
مشاهده نتیجه آزمون تاسیسات برقی- طراحی محدوده مباحث 25 درصد
شروع: 1398/06/18 ساعت 10:00 - پایان: 1398/07/30 ساعت 12:00
مشاهده نتیجه آزمون تاسیسات برقی- نظارت محدوده مباحث 25 درصد
شروع: 1398/06/18 ساعت 10:00 - پایان: 1398/07/30 ساعت 12:00
مشاهده نتیجه آزمون عمران- محاسبات محدوده مباحث 100 درصد
شروع: 1398/07/07 ساعت 20:00 - پایان: 1398/07/30 ساعت 20:00
مشاهده نتیجه آزمون عمران- نظارت محدوده مباحث 100 درصد
شروع: 1398/07/07 ساعت 20:00 - پایان: 1398/07/30 ساعت 20:00
مشاهده نتیجه آزمون عمران-اجرا محدوده مباحث 100 درصد
شروع: 1398/07/07 ساعت 20:00 - پایان: 1398/07/30 ساعت 20:00
مشاهده نتیجه آزمون برق-نظارت محدوده مباحث 100 درصد
شروع: 1398/07/07 ساعت 20:00 - پایان: 1398/07/07 ساعت 20:00
مشاهده نتیجه آزمون برق-طراحی محدوده مباحث 100 درصد
شروع: 1398/07/07 ساعت 20:00 - پایان: 1398/07/30 ساعت 20:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر