سامانه جامع برخط معمار،اولین سامانه آزمون های آنلاین نظام مهندسی
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
شما در حال حاضر در فاز سوم از گروه های آزمونهای آزمایشی معماران جوان ثبت نام می نمایید.
شروع ثبت نام: 1397/07/21 ساعت 01:00 - پایان ثبت نام: 1398/08/01 ساعت 23:59
هزینه ثبت نام: 600,000 ریال
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
کارت ورود به جلسه آزمون آزمایشی نظارت معماری (آزمون شماره سه) فاز دوم
شروع: 1397/07/23 ساعت 08:00 - پایان: 1397/07/28 ساعت 23:00
کارت ورود به جلسه آزمون آزمایشی اجرا معماری (آزمون شماره سه) فاز دوم
شروع: 1397/07/23 ساعت 08:00 - پایان: 1397/07/28 ساعت 23:00
کارت ورود به جلسه آزمون آزمایشی نظارت معماری (آزمون شماره چهار) فاز اول
شروع: 1397/07/23 ساعت 08:00 - پایان: 1397/07/28 ساعت 23:00
کارت ورود به جلسه آزمون آزمایشی اجرا معماری (آزمون شماره چهار) فاز اول
شروع: 1397/07/23 ساعت 08:00 - پایان: 1397/07/28 ساعت 23:00
آزمون های آنلاین
فاز دو
شروع: 1397/07/28 ساعت 08:00 - پایان: 1397/07/29 ساعت 23:45
فاز دو
شروع: 1397/07/28 ساعت 08:00 - پایان: 1397/07/29 ساعت 23:45
آزمون فاز یک
شروع: 1397/07/28 ساعت 08:00 - پایان: 1397/07/29 ساعت 23:45
آزمون فاز یک
شروع: 1397/07/28 ساعت 08:00 - پایان: 1397/07/29 ساعت 23:45
مشاهده نتیجه آزمون
آزمون آزمایشی نظارت معماری مرحله دوم (فاز دو)
شروع: 1397/07/08 ساعت 08:00 - پایان: 1397/07/25 ساعت 08:00
آزمون آزمایشی اجرا معماری مرحله دوم (فاز دو)
شروع: 1397/07/08 ساعت 08:00 - پایان: 1397/07/25 ساعت 08:00
نتایج ازمون نظارت معماری مرحله سوم (فاز یک)
شروع: 1397/07/08 ساعت 08:00 - پایان: 1397/07/25 ساعت 08:00
نتایج ازمون اجرا معماری مرحله سوم (فاز یک)
شروع: 1397/07/08 ساعت 08:00 - پایان: 1397/07/25 ساعت 08:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر