آزمون های آزمایشی یوس تا ۱۰۰
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
شروع ثبت نام: 1399/06/20 ساعت 00:01 - پایان ثبت نام: 1399/07/05 ساعت 18:00
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
هنگام بارگذاری سوالات صبور باشید و سعی کنید از اینترنت پر سرعت استفاده کنید.
کد ورود همان شماره داوطلبی شماست.که باید با حروف انگلیسی وارد کنید.
پس از پایان آزمون، حداقل یک دقیقه مانده به پایان زمان آزمون، حتما روی گزینه ی ثبت کلیک کنید و پاسخ ها را ارسال نمایید.
آزمون نمره منفی دارد و به ازای 4 پاسخ غلط یک پاسخ صحیح حذف می شود.
اگر از تلفن همراه استفاده می کنید گوشی خود را در حالت افقی نگه دارید.
شروع: 1400/02/10 ساعت 02:00 - پایان: 1400/02/11 ساعت 14:00
هنگام بارگذاری سوالات صبور باشید و سعی کنید از اینترنت پر سرعت استفاده کنید.
کد ورود همان شماره داوطلبی شماست.که باید با حروف انگلیسی وارد کنید.
پس از پایان آزمون، حداقل یک دقیقه مانده به پایان زمان آزمون، حتما روی گزینه ی ثبت کلیک کنید و پاسخ ها را ارسال نمایید.
آزمون نمره منفی دارد و به ازای 4 پاسخ غلط یک پاسخ صحیح حذف می شود.
اگر از تلفن همراه استفاده می کنید گوشی خود را در حالت افقی نگه دارید.
شروع: 1400/01/27 ساعت 01:20 - پایان: 1400/01/28 ساعت 21:00
شروع: 1400/01/20 ساعت 03:00 - پایان: 1400/01/21 ساعت 14:00
هنگام بارگذاری سوالات صبور باشید و سعی کنید از اینترنت پر سرعت استفاده کنید.
کد ورود همان شماره داوطلبی شماست.که باید با حروف انگلیسی وارد کنید.
پس از پایان آزمون، حداقل یک دقیقه مانده به پایان زمان آزمون، حتما روی گزینه ی ثبت کلیک کنید و پاسخ ها را ارسال نمایید.
آزمون نمره منفی دارد و به ازای 4 پاسخ غلط یک پاسخ صحیح حذف می شود.
اگر از تلفن همراه استفاده می کنید گوشی خود را در حالت افقی نگه دارید.
شروع: 1400/01/06 ساعت 00:01 - پایان: 1400/01/07 ساعت 14:00
هنگام بارگذاری سوالات صبور باشید و سعی کنید از اینترنت پر سرعت استفاده کنید.
کد ورود همان شماره داوطلبی شماست.که باید با حروف انگلیسی وارد کنید.
پس از پایان آزمون، حداقل یک دقیقه مانده به پایان زمان آزمون، حتما روی گزینه ی ثبت کلیک کنید و پاسخ ها را ارسال نمایید.
آزمون نمره منفی دارد و به ازای 4 پاسخ غلط یک پاسخ صحیح حذف می شود.
اگر از تلفن همراه استفاده می کنید گوشی خود را در حالت افقی نگه دارید.
شروع: 1399/12/29 ساعت 04:00 - پایان: 1400/01/01 ساعت 14:00
هنگام بارگذاری سوالات صبور باشید و سعی کنید از اینترنت پر سرعت استفاده کنید.
کد ورود همان شماره داوطلبی شماست.که باید با حروف انگلیسی وارد کنید.
پس از پایان آزمون، حداقل یک دقیقه مانده به پایان زمان آزمون، حتما روی گزینه ی ثبت کلیک کنید و پاسخ ها را ارسال نمایید.
آزمون نمره منفی دارد و به ازای 4 پاسخ غلط یک پاسخ صحیح حذف می شود.
اگر از تلفن همراه استفاده می کنید گوشی خود را در حالت افقی نگه دارید.
شروع: 1399/12/15 ساعت 02:30 - پایان: 1399/12/16 ساعت 14:00
هنگام بارگذاری سوالات صبور باشید و سعی کنید از اینترنت پر سرعت استفاده کنید.
کد ورود همان شماره داوطلبی شماست.که باید با حروف انگلیسی وارد کنید.
پس از پایان آزمون، حداقل یک دقیقه مانده به پایان زمان آزمون، حتما روی گزینه ی ثبت کلیک کنید و پاسخ ها را ارسال نمایید.
آزمون نمره منفی دارد و به ازای 4 پاسخ غلط یک پاسخ صحیح حذف می شود.
اگر از تلفن همراه استفاده می کنید گوشی خود را در حالت افقی نگه دارید.
شروع: 1399/12/01 ساعت 03:00 - پایان: 1399/12/02 ساعت 23:00
هنگام بارگذاری سوالات صبور باشید و سعی کنید از اینترنت پر سرعت استفاده کنید.
کد ورود همان شماره داوطلبی شماست.که باید با حروف انگلیسی وارد کنید.
پس از پایان آزمون، حداقل یک دقیقه مانده به پایان زمان آزمون، حتما روی گزینه ی ثبت کلیک کنید و پاسخ ها را ارسال نمایید.
آزمون نمره منفی دارد و به ازای 4 پاسخ غلط یک پاسخ صحیح حذف می شود.
اگر از تلفن همراه استفاده می کنید گوشی خود را در حالت افقی نگه دارید.
شروع: 1399/11/24 ساعت 03:00 - پایان: 1399/11/25 ساعت 14:00
هنگام بارگذاری سوالات صبور باشید و سعی کنید از اینترنت پر سرعت استفاده کنید.
کد ورود همان شماره داوطلبی شماست.که باید با حروف انگلیسی وارد کنید.
پس از پایان آزمون، حداقل یک دقیقه مانده به پایان زمان آزمون، حتما روی گزینه ی ثبت کلیک کنید و پاسخ ها را ارسال نمایید.
آزمون نمره منفی دارد و به ازای 4 پاسخ غلط یک پاسخ صحیح حذف می شود.
اگر از تلفن همراه استفاده می کنید گوشی خود را در حالت افقی نگه دارید.
شروع: 1399/11/17 ساعت 03:00 - پایان: 1399/11/18 ساعت 14:00
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1400/02/11 ساعت 18:00 - پایان: 1400/02/15 ساعت 18:00
شروع: 1400/01/28 ساعت 21:00 - پایان: 1400/02/18 ساعت 21:00
شروع: 1400/01/21 ساعت 17:00 - پایان: 1400/02/02 ساعت 17:00
شروع: 1400/01/07 ساعت 18:00 - پایان: 1400/02/07 ساعت 18:00
شروع: 1399/12/29 ساعت 18:00 - پایان: 1400/02/01 ساعت 18:00
شروع: 1399/12/16 ساعت 18:00 - پایان: 1399/12/26 ساعت 18:00
شروع: 1399/12/01 ساعت 19:00 - پایان: 1399/12/10 ساعت 19:00
شروع: 1399/11/25 ساعت 18:00 - پایان: 1399/12/05 ساعت 18:00
شروع: 1399/11/18 ساعت 18:00 - پایان: 1399/11/28 ساعت 18:00
شروع: 1399/11/11 ساعت 18:00 - پایان: 1399/11/22 ساعت 18:00
شروع: 1399/10/25 ساعت 00:01 - پایان: 1399/11/15 ساعت 18:00
شروع: 1399/10/20 ساعت 18:00 - پایان: 1399/10/29 ساعت 18:00
شروع: 1399/10/06 ساعت 15:00 - پایان: 1399/10/16 ساعت 17:00
شروع: 1399/09/21 ساعت 17:00 - پایان: 1399/09/30 ساعت 17:00
شروع: 1399/09/15 ساعت 18:00 - پایان: 1399/09/25 ساعت 17:00
شروع: 1399/09/08 ساعت 18:00 - پایان: 1399/09/18 ساعت 18:00
شروع: 1399/09/01 ساعت 18:00 - پایان: 1399/09/10 ساعت 18:00
شروع: 1399/08/17 ساعت 17:00 - پایان: 1399/08/27 ساعت 17:00
شروع: 1399/08/03 ساعت 18:00 - پایان: 1399/08/13 ساعت 18:00
شروع: 1399/07/26 ساعت 19:00 - پایان: 1399/08/06 ساعت 20:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر